Сви чланци од CRCD

ŠKOLA INTERKULTURALIZMA

U okviru naše druge Škole interkulturalizma u periodu od 24. januara do 16. februara 2019. održaćemo tri trodnevne radionice u Nišu, Novom Pazaru i Boru. Tema kojom će se baviti jeste nasilni ekstremizam kod mladih.

Mladi polaznici Škole iz ova tri grada biće u prilici da čuju, između ostalog, i uvodna predavanja: Konflikti – podizanje kritičke svesti, Ekstremizam i mainstream politika, Oblici ekstremizma u Srbiji, MI I ONI – Migrantska kriza, MI I ONI – Islamofobija i hidžab, MI I ONI – Slučaj Temerin, Ekstremizam – teorijsko određenje i primeri, Odnos političara iz matice političkog života Srbije prema krajnjoj desnici od 1990. do danas, Navijački desničarski ekstremizam kao najopasniji oblik ekstremizma u Srbiji, Anticiganizam, Ekstremizmi upereni protiv Roma, Moji bližnji – verske manjine u Srbiji, Moji bližnji – verski identitet u očuvanju nacionalnog, Moji bližnji – nepovlašćeni na udaru.

Predavači su Vladimir Ilić, Jovo Bakić, Osman Balić, Draško Đenović, Aleksandra Marković.

Radionice organizujemo u sklopu projekta Ne računaj na mene! Suzbijanje nasilnog ekstremizma kroz interkulturalno obrazovanje mladih, uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

The Cooperation Agreement with the Provincial Protector of Citizens – Ombudsman was signed

The Provincial Protector of Citizens – Ombudsman and the Center for the Development of Civil Society (CDCS) signed a Cooperation Agreement yesterday in Novi Sad. Both sides – the signatories of the Agreement – expressed their mutual respect and trust in the area of protection of human and minority rights. The agreement envisages cooperation through joint research, educational and publishing activities.

The cooperation agreement was signed by Prof. Dr. Zoran Pavlović, Provincial Protector of Citizens – Ombudsman and Snežana Ilić, MSc, Executive Director of CDCS.

Councils for Interethnic Relations and Minority Rights in the Local Community

A round table entitled Councils for Interethnic Relations and Minority Rights in the Local Community, which brought together representatives of five Vojvodina Councils of different levels of functioning, was held on 18 October, 2018 in Kaštel Ečka. In addition to the members of the Councils for Interethnic Relations of the municipalities of Bački Petrovac, Bačka Topola, Temerin, Zrenjanin and Žitište, in the debate also participated Vlado Radulović (Office for Human and Minority Rights), Dragan Vujkov (The Protector of Citizens Office) as speakers, Janoš Oros (Provincial Protector of Citizens – Ombudsman) and local ombudsmen of the municipality of Bačka Topola and Žitište. The emphasis of the introductory speech of Vlado Radulović was put on the Councils in the context of EU integration, specifically on the reporting on the implementation of the Action Plan for Minorities. Dragana Vujkov, on the other hand, spoke about the Special Report on the Councils for Interethnic Relations (2017), by the Protector of Citizens, and recounted various reasons for the failure of this body.

During the several-hour long debate, the Councils from these five municipalities presented their experiences in the work and, as a major problem, after fourteen years from the beginning of the establishment of the CIRs, named the unclearness regarding the jurisdiction of these working bodies of the municipal assemblies. On what can and should be the scope of work of the Council, the introductory speakers and the moderator of the discussion, Snežana Ilić, cited a number of examples, starting from calling on citizens from minority communities to come to special elections for national councils on 4 November, 2018, to monitoring the realization of teaching the language of the social environment, which was introduced in the new curriculum in September 2018.

At the very end, it was agreed with the representatives of the five Councils to open up some of the issues in their local communities in accordance with the needs (increasing the visibility of the existence and work of the Councils, equal representation of members of national minorities in public institutions at the local level). Also, further cooperation and exchange of experience of these Councils has been agreed upon. All of this will be the subject of our interest during the visit to these Vojvodina municipalities in the next month.

The round table is a part of a wider project Community Voice on EU Integration – Encouraging the Dialogue between CSOs and local authorities on public policies, which the CDCS is implementing with the support of the Delegation of the European Union in Serbia and in partnership with the ‘Trag Foundation’.

saveti ucesnici

Potpisan Sporazum o saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana – ombudsmanom

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) potpisali su danas u Novom Sadu Sporazum o saradnji. Obe strane – potpisnice Sporazuma na ovaj način su iskazale međusobno poštovanje i poverenje u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava. Sporazum predviđa saradnju kroz zajedničke istraživačke, edukativne i izdavačke delatnosti.

Sporazum o saradnji su potpisali prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i mr Snežana Ilić, izvršna direktorica CRCD.

Saveti za međunacionalne odnose i prava manjina u lokalnoj zajednici

Okrugli sto pod nazivom Saveti za međunacionalne odnose i prava manjina u lokalnoj zajednici, koji je okupio predstavnike pet vojvođanskih Saveta različitog nivoa funkcionisanja, održan je 18. oktobra 2018. u Kaštelu Ečka. Pored članova Saveta za međunacionalne odnose opština Bački Petrovac, Bačka Topola, Temerin, Zrenjanin i Žitište, u raspravi su učestvovali Vlado Radulović (Kancelarija za ljudska i manjinska prava), Dragana Vujkov (Zaštitnik građana) kao uvodničari, Janoš Oros (Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman) i lokalni ombudsmani opštine Bačka Topola i Žitište. Akcenat uvodnog izlaganja Vlada Radulovića bio je stavljen na Savete u kontekstu EU integracija, konkretno na izveštavanje o realizaciji Akcionog plana za manjine. Dragana Vujkov je, s druge strane, govorila o Posebnom izveštaju o Savetima za međunacionalne odnose (2017) Zaštitnika građana i apostrofirala različite razloge nefunkcionisanja ovog tela.

Tokom višesatne rasprave Saveti iz ovih pet opština su iznosili svoja iskustva u radu i kao najveći problem naveli i dalje, nakon četrnaest godina od početka osnivanja SMO, nejasnoće oko nadležnosti ovih radnih tela skupština opština. O tome šta sve može i treba da bude delokrug rada Saveta uvodničari i moderatorka rasprave, Snežana Ilić, naveli su niz primera, počev od pozivanja građana iz manjinskih zajednica da izađu na posebne izbore za nacionalne savete 4. novembra 2018, do praćenja realizacije nastave jezika društvene sredine, koja je uvedena po novom planu i programu septembra 2018.

Na samom kraju dogovoreno je sa predstavnicima pet Saveta da u narednom periodu otvore neko od pitanja u svojim lokalnim zajednicama u skladu sa potrebama (povećanje vidljivosti postojanja i rada Saveta, ravnomerna zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnim ustanovama na lokalnom nivou…). Takođe, dogovorena je i dalja saradnja i razmena iskustava ovih Saveta. Sve to biće predmet našeg interesovanja tokom posete ovim vojvođanskim opštinama u narednih mesec dana.

Okrugli sto deo je šireg projekta Glas zajednice o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika, koji CRCD realizuje uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji i u partnerstvu sa Trag fondacijom.

saveti ucesnici

Study Happy tears – about the position of LGBT community in Serbia

The study before us was created as a result of exploring the attitudes of the audience of the (bilingual) play Víg könnyek násza/Happy tears of the wedding attendees in the performance of Tanya Szín Ház/Salaš Theater. The research team of the Center for the Development of Civil Society (CDCS) examined the attitudes of the audience before and after the performance about who is really threatened in Serbia today, whether homosexuality is a social danger, fashion or illness, if gay marriages should be allowed, whether a gay person is (non)desirable as a colleague and as a friend…

Studija Srećne suze – o položaju LGBT zajednice u Srbiji

Naša nova studija nastala je kao rezultat istraživanja stavova publike (dvojezične) predstave Víg könnyek násza/Sretne suze svatova u izvođenju Tanya Szín Ház/Salaškog pozorišta. Istraživačka ekipa Centra za razvoj civilnog društva (CRCD) obavila je ispitivanje stavova publike pre i posle izvođenja predstave o tome ko je danas zaista ugrožen u Srbiji, da li je homoseksualnost društvena opasnost, moda ili bolest, da li treba dozvoliti sklapanje gay brakova, da li je gay osoba (ne)poželjna kao kolega i kao prijatelj…  Autori studije su Vladimir Ilić (CRCD), Lazar Pavlović i Mirjana Bogdanović (Gej strejt alijansa).

Vojvodinian School of Intercultural Studies

During the work of Vojvodinian School of Intercultural Studies (VSIS) organized at the Secondary School Lukijan Mušicki in Temerin on 16, 17, 23 and 24 March 2018, the following was revealed:

that young Serbs and Hungarians, pupils of the same school have never communicated before, even when they are in classrooms next to one another; language being the basic obstacle to communication, although the views are expressed that „they have nothing to look for in the other group“; they also do not have a common place to go out, they state that „they do not listen to the same music“

whereas with young Rusyns this is not the case, in their communities (Đurđevo, Novi Sad, Ruski Krstur), they communicate and socialize with youth of other nationalities

that all young people are religious, more precisely, they accept that with birth, they also gained religious affiliation as an important feature of their national identity

that young people from 18 years of age have no basic knowledge of human rights; this is most evident when the rights of sexual minorities are mentioned, but also when it comes to the rights of national minorities

that young Serbs see the Hungarians as superior rivals for future work, since, in Temerin, the knowledge of the Hungarian language is required for most jobs; that young Hungarians, on the other hand, do not know the Serbian language sufficiently

Through lectures and games on various topics, young people began to communicate for the first time and made jokes among the mixed groups formed for different games, ranging from extremely conservative to somewhat more liberal ones, showed great interest for the selected topics…

Jokes relaxed mutual relations, and project games led to the fact that students of different nationalities, for the first time, felt equal and non-discriminated. Namely, the young Serbs from Temerin tried to read in Hungarian, which caused the laughter of the participants of Hungarian nationality who were exposed to the constant forcing of the „state language“ in their everyday experience. It can almost be said that VSIS participants are rare, young Serbs from Temerin who tried to use the Hungarian language. On the other hand, the encounter of the Hungarian students with the Ruthenian Cyrillic script not only deepened the knowledge of the Cyrillic alphabet, but also enabled them not to tie the Cyrillic alphabet only to the ethnic Serbs and, at least partly, Serbian ethnic character of the state of Serbia.

Some of the topics that were the subject of the presentations and games are: Interculturalism – Visible and Invisible Aspects of Culture, Multiple Identities, Human and Minority Rights, Conflicts – Raising Critical Consciousness, Extremism and its Forms, Playing the Role of Others, Building Heritage and Interculturality, Mapping Temerin and Novi Sad from Different Cultural Perspectives, Believers in Another Way, Interculturalism and Empathy.

Lecturers and trainers were: Dr Vladimir Ilić, Eva Vukašinović, Dr Jovo Bakić, Aleksandra Marković MA, Bojana Karavidić, Andrej Kubiček MA, Draško Đenović, Jesus’ little sister Elizabeta, Dr Aleksandra Bosnić-Đurić.

In addition to lectures and games, during these four days the young people visited the Museum of Vojvodina, the Evangelical Methodist Church and the Synagogue in Novi Sad as well as the Novi Sad Theater / Újvidéki Színház.

The Vojvodinian School of Intercultural Studies is being implemented with the support of the OSCE Mission to Belgrade

Vojvođanska škola interkulturalizma

Tokom rada Vojvođanske škole interkulturalizma (VSI), organizovane u Srednjoj školi Lukijan Mušicki u Temerinu 16, 17, 23. i 24. marta 2018, pokazalo se sledeće:

da mladi Srbi i Mađari, učenici iste škole, čak u učionicama jednoj do druge nikada pre nisu međusobno komunicirali; jezik je osnovna prepreka za komunikaciju, mada su izraženi i stavovi da “nemaju šta da traže u onoj drugoj grupi”; oni takođe nemaju nu zajednička mesta za izlazak, navode da “ne slušaju istu muziku”.

da sa mladim Rusinima to nije slučaj, oni u svojim sredinama (Đurđevo, Novi Sad, Ruski Krstur) komuniciraju i druže se sa omladinom druge nacionalnosti

da su svi mladi religiozni, tačnije da prihvataju da su rođenjem dobili i religijsku pripadnost kao bitno obeležje njihovog nacionalnog identiteta

da mladi od 18 godina nemaju osnovna znanja o ljudskim pravima; to je najuočljivije kada su pominjana prava seksualnih manjina, ali i kada se radilo i o pravima nacionalnih manjina

da mladi Srbi vide Mađare kao nadmoćnije rivale za budući posao pošto se u Temerinu traži i znanje mađarskog jezika za većinu poslova; da mladi Mađari, međutim, nedovoljno dobro znaju srpski jezik

Kroz predavanja i igre na različite teme mladi su po prvi put počeli da komuniciraju i da se šale međusobno unutar mešovitih grupa formiranih za različite igre, u iznetim stavovima se kretali od izrazito konzervativnih do nešto liberalnijih, pokazali veliko interesovanje za pokrenute teme…

Šale su relaksirale međusobne odnose, a projektne igre su dovele do toga da se učenici različitih nacionalnosti po prvi put osete ravnopravno i nediskriminisano. Naime, mladi Srbi iz Temerina su pokušali da čitaju na mađarskom, što je izazvalo smeh učesnika mađarske nacionalnosti koji su izloženi stalnom forsiranju “državnog jezika” u svom svakodnevnom iskustvu. Skoro da se može reći da su učesnici VSI retki, mladi temerinski Srbi koji su pokušali da koriste mađarski jezik. S druge strane, susret učenika mađarske nacionalnosti s rusinskom ćirilicom ne samo što im je produbio znanje ćiriličnog alfabeta, nego im je omogućio da ćirilicu ne vezuju isključivo za etničke Srbe i za, bar delimično, srpski etnički karakter države Srbije.

Neke od tema koje su bile predmet izlaganja i igara su: Interkulturalizam – vidljivi i nevidljivi aspekti kulture, Višestruki identiteti, Ljudska i manjinska prava, Konflikti – podizanje kritičke svesti, Ekstremizam i njegovi pojavni oblici, Igranje uloge drugog, Graditeljska baština i interkulturalnost, Mapiranje Temerina i Novog Sada iz različitih kulturnih perspektiva, Vernici na drugi način, Interkulturalnost i empatija.

Predavači i treneri su bili: dr Vladimir Ilić, Eva Vukašinović, dr Jovo Bakić, Aleksandra Marković MA, Bojana Karavidić, Andrej Kubiček MA, Draško Đenović, Isusova mala sestra Elizabeta, dr Aleksandra Bosnić-Đurić.

Osim predavanja i igara, tokom ova četiri dana mladi su posetili Muzej Vojvodine, Evangelističku metodističku crkvu i Sinagogu u Novom Sadu kao i Novosadsko pozorište/Újvidéki Színház.

Vojvođanska škola interkulturalizma se realizuje uz podršku Misije OEBS u Beogradu

Povodom inicijative organa zrenjaninske samouprave za promenu imena grada

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) upozorava javnost da je gradonačelnik Zrenjanina svojim poslednjim postupkom pretvorio organe gradske samouprave u sekretarijat jednog preduzetnika i jedne nevladine organizacije. Istovremeno, on je time ugrozio manjinska prava velikog broja građana Zrenjanina.

Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić prosledio je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave inicijativu za promenu naziva grada u Petrovgrad. Inicijator ideje za promenu imena jeste lokalni preduzetnik iz udruženja građana “Petrovgrad”.

Gradonačelnik Zrenjanina je ovim postupkom pretvorio organe gradske samouprave u sekretarijat jednog preduzetnika i jedne nevladine organizacije. Istovremeno, on je time ugrozio manjinska prava velikog broja građana Zrenjanina koji ne spadaju u srpsku etničku većinu. Naime, tradicionalno ime grada jeste Veliki Bečkerek, a inicijativa za promenu imena grada obrazložena je, od strane individualnog predlagača “raskidom sa komunističkom tradicijom i poštovanjem činjenice da su Srbi u Zrenjaninu većinski narod”.

Zahtev za izmenom imena grada jeste legitiman; nelegitimno je što se, bez raspisivanja novog referenduma, aktom gradonačelnika samovoljno i nedemokratski poništavaju rezultati referenduma iz 1992. godine, kada su građani Zrenjanina dali prednost imenu svog grada u odnosu na tada ponuđene alternative Petrovgrad i Veliki Bečkerek.>>>