O nama

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) je udruženje građana registrovano 1998. godine u Zrenjaninu sa ciljem promocije, zaštite i unapređenja ljudskih prava i sloboda i afirmisanja demokratskih vrednosti i načela vladavine prava.

CRCD je svojim istraživanjima, ekspertskim analizama, predlozima politika i javnim zagovaranjem doprineo unapređenju položaja nacionalnih i verskih manjina u Srbiji. Od 2005. godine CRCD je proširio oblasti svog delovanja na prava osoba sa invaliditetom, mlade i dobro upravljanje. Naporedo sa tim, razvijani su i stručni i institucionalni kapaciteti te je CRCD postepeno prerastao u think tank organizaciju. Kao takav CRCD je stekao ugled i prepoznatljivost kod državnih organa, lokalnih samouprava, nezavisnih/regulatornih tela, akademske javnosti, Evropske komisije, međunarodnih organizacija (OSCE, CoE), brojnih donatora (Ambasada Kraljevine Norveške, Freedom House, Delegacija Evropske unije, Institut za održive zajednice, Višegrad fondacija, Fondacija za otvoreno društvo, Misija OEBS, Ambasada SAD, Balkanski inicijativni fond, Ministarstvo omladine i sporta, itd.), civilnih društava, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, ustanova i institucija nacionalnih manjina, crkava i verskih zajednica i medija.

Tokom realizacije regionalnih i evropskih projekata ostvarili smo partnerstvo sa organizacijama iz Rumunije, Mađarske, Slovačke, Poljske, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine.

Naša vizija: Srbija kao demokratsko i otvoreno društvo u kojem svaki pojedinac i sve grupe ravnopravno uživaju sva prava i slobode bez obzira na svoja specifična i pretpostavljena svojstva.

Naša misija: Snažno doprinosimo razvoju Srbije i zemalja Zapadnog Balkana kroz kreiranje i kontrolu javnih politika orijentisanih na sektor ljudskih i manjinskih prava, razvoj demokratije, vladavine prava i građanskog društva.

Programi

Svoje ciljeve postižemo aktivnostima monitoringa, istraživanja, ekspertskih analiza, izradom policy papers, javnih zagovaranja, medijskih kampanja, afirmativnih akcija i edukacija u okviru 4 programa:

1. Zaštita i unapređenje položaja etničkih i verskih manjina

2. Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

3. Omladinski program

4. Dobro upravljanje .