Seminar Informisanje na manjinskim jezicima u Srbiji – razmena iskustava između vojvođanskih manjina i vlaške zajednice

10.05.2012_2 Centar za razvij civilnog društva je u sklopu projekta Multikulturalizam u Srbiji nije mrtav Poboljšanje ostvarivanja prava pripadnika vlaške nacionalne manjine kroz primenu primera dobre prakse vojvođanskih nacionalnih saveta, koji podržava Ambasade Kraljevine Norveške (www.norveska.org.rs), organizovao u Kladovu, od 26. do 28. aprila 2012. četvrti u nizu seminara pod nazivom Informisanje na manjinskim jezicima u Srbiji za članove Vlaškog nacionalnog saveta, čelnike sedam lokalnih samouprava iz Istočne Srbije, predstavnike vlaških kulturnih i civilnih organizacija, vlaških političkih stranaka i angažovane pojedinci iz vlaške zajednice.

Predavači su bili predstavnici hrvatske i rusinske manjinske samouprave, kao i stručnjaci iz oblasti informisanja i medija: Tomislav Žigmanov, Hrvatsko nacionalno vijeće, sa temom Medijska strategija Hrvata u Vojvodini, Mirko Kopunović, šef dopisništva Hrvatske riječi, sa temom Hrvatska riječ – jedini tjednik na hrvatskom jeziku u Srbiji, Miroslav Keveždi, prvi direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina i savetnik za pitanja manjinskih kultura u CRCD, sa temama Mediji na jezicima nacionalnih manjina i Mediji na rusinskom jeziku u Vojvodini i Nedim Sejdinović, predsednik IO Nezavisnog društva novinara Vojvodine, sa temom Mediji na jezicima nacionalnih manjina – između opstanka i profesionalizma.20.09.2012_1

Svoj doprinos radu seminara dali su i predstavnici vlaške nacionalne manjine: istoričar dr Slavoljub Gacović sa temom Stereotipi o Vlasima, Dušan Firović, predsednik Odbora za informisanje Nacionalnog saveta Vlaha, sa temom Predstavljanje rada Odbora za informisanje Nacionalnog saveta Vlaha, Miodrag Kokelić, Nacionalni savet Vlaha, sa temom Mogući pravci razvoja medija na vlaškom jeziku, Dragomir Dragić, Forum Vlaha, sa temom Prikaz akcije protiv neprimerenog korišćenja vlaškog jezika u nekim elektronskim medijima i Ivica Glišić, Vlaška kulturna inicijativa, sa temom Pozitivna diskriminacija javnog servisa Srbije prema Vlasima.10.05.2012_3

Kao i na prethodnim seminarima, oko 25 učesnika seminara iz vlaške zajednice su imali brojna pitanja i komentare na izlaganja svojih kolega iz vojvođanskih manjinskih institucija, tako da je diskusija bila vrlo živa i podsticajna. Seminaru su prisustvovali i predstavnici Uprave za ljudska i manjinska prava, na predlog učesnika seminara koji su prepoznali potrebu da se predstavnici državne uprave uključe i kroz ove seminare u rešavanje vlaškog pitanja.

Na osnovu izlaganja na četiri održana seminara i interakcije učesnika, CRCD će izaći sa svojim zaključcima i preporukama povodom unapređenja položaja vlaške nacionalne manjine.