Seminar Očuvanje i unapređenje manjinskih kultura u Srbiji

11.04.2012_2 Centar za razvoj civilnog društva je u sklopu projekta Multikulturalizam u Srbiji nije mrtav Poboljšanje ostvarivanja prava pripadnika vlaške nacionalne manjine kroz primenu primera dobre prakse vojvođanskih nacionalnih saveta, koji podržava Ambasade Kraljevine Norveške, (www.norveska.org.rs) organizovao u Kladovu, od 5. do 7. aprila 2012. treći u nizu seminara za članove Vlaškog nacionalnog saveta, čelnike sedam lokalnih samouprava iz Istočne Srbije (Majdanpek, Bor, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica, Zaječar, Negotin), predstavnike vlaških kulturnih i civilnih organizacija, vlaških političkih stranaka i angažovane pojedinci iz vlaške zajednice. Seminar je nosio naziv Očuvanje i razvoj manjinskih kultura u Srbiji – razmena iskustava između vojvođanskih manjina i vlaške zajednice.

Predavači su bili predstavnici mađarske, hrvatske, slovačke i rusinske manjinske samouprave, kao i stručnjaci iz oblasti prava manjina: Szucs Balazs, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine sa temom Očuvanje i unapređenje mađarske kulture u Vojvodini, Tomislav Žigmanov, direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata sa temama Suvremeno stanje i potrebe u kulturi vojvođanskih Hrvata i Očuvanje kulturne baštine i tradicijske kulture kroz djelovanje kulturnih udru20.09.2012_1ga vojvođanskih Hrvata, Milina Sklabinski, direktorica Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka sa temom Baza podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka, Miroslav Keveždi, prvi direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina i savetnik za pitanja manjinskih kultura u CRCD sa temama Izgradnja manjinskih kulturnih politika u Srbiji i Kulturni sistem Rusina u Vojvodini.

Svoj doprinos radu seminara dali su i predstavnici vlaške nacionalne manjine: Bojan Modrlanović, Vlaški nacionalni savet sa temama Sadržaji vlaške kulture u kampanji za podsticaj i slobodno izražavanje pripadnosti vlaškoj nacionalnoj zajednici povodom popisa stanovništva 2011. i Kulturna strategija Vlaškog nacionalnog saveta, Dragomir Dragić, Forum Vlaha sa temom Pretpostavke za pozitivnu reafirmaciju jezika u vlaškoj kulturnoj egzegezi i istoričar dr Slavoljub Gacović sa temom Jezik u kulturi Vlaha.11.04.2012_3

I ovoga puta, kao i na prethodna dva seminara, 25 učesnika seminara iz vlaške zajednice su imali brojna pitanja i komentare na izlaganja svojih kolega iz vojvođanskih manjinskih institucija, tako da je diskusija bila vrlo živa i podsticajna što ukazuje na snažnu zainteresovanost i potrebu vlaških institucija da kroz razmenu iskustava sa kolegama iz razvijenih manjinskih samouprava u Vojvodini dođu do uspešnih i održivih rešenja za brojne probleme, koji se pojavljuju u implementaciji manjinskih prava Vlaha u Istočnoj Srbiji.

Na osnovu izlaganja na seminaru i interakcije učesnika, CRCD će izaći sa svojim zaključcima i preporukama za očuvanje i unapređenje vlaške manjinske kulture u Srbiji.